Gebruiksvoorwaarden

Laatst aangepast: 27 February 2018

Deze site wordt beheerd door Dating Lab Limited (verder genoemd: "de Onderneming"). Dating Lab Limited is geregistreerd in Jersey, bedrijfsregistratienummer 89122. Ons adres is 13 Castle Street, St. Helier, Jersey JE2 3BT, Channel Islands

Gebruik van deze site is alleen toegestaan aan personen die 18 jaar of ouder zijn en is bedoeld voor online communicatie tussen volwassenen.

Door het aanvinken van het veld naast de tekst "Ik heb de gebruiksvoorwaarden verbonden aan het lidmaatschap gelezen en ga akkoord met de inhoud ervan. Ik bevestig dat ik 18 jaar of ouder ben" op de 'Lid worden'-pagina, en door het klikken op de 'Beginnen' button, aanvaard je en ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals die weergegeven zijn op de website. Telkens wanneer je gebruik maakt van deze website bevestig je je akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden zijn persoonsgebonden. De rechten en verplichtingen die er aan verbonden zijn zijn niet overdraagbaar. Wanneer een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet af te dwingen zou zijn onder de geldende wet, dan is die bepaling niet langer van toepassing maar de overblijvende bepalingen blijven dan wel volledig van kracht.

Je gaat ermee akkoord om de Onderneming, haar medewerkers, directieleden, agenten, affiliates, partnersites en derden volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor eender welk verlies, claim of schade, inclusief redelijke erelonen van advocaten, die voortkomen uit of een resultaat zijn van jouw gebruik van deze site. Dit is inclusief eender welke overtreding van de Gebruiksvoorwaarden van deze site, van deze overeenkomst of van eender welke actie die voortkomt uit het materiaal dat je op deze site publiceert wanneer dit de intellectuele eigendomsrechten (zoals copyrights, bedrijfsgeheimen, handelsmerken of patenten) zou schaden van welke derden dan ook, alsook materiaal of communicaties die denigrarend of lasterlijk zijn of die de privacy schaadt van eender welke derde partij.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geef je de Onderneming toestemming om jou elektronische communicatie te sturen als onderdeel van de dienstverlening door de Onderneming. Deze omvat, maar is niet beperkt tot "Match emails", nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen met betrekking tot YouMatch. Als je deze elektronische communicatie niet langer wenst te ontvangen, dan kan je je profiel verwijderen op de Accountgegevens pagina.

1. Inhoud

Jij alleen bent verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en de communicatie met andere leden. The Company is niet de uitgever, maar verschaft alleen het medium aan leden om persoonlijke informatie te verspreiden.

The Company is niet verantwoordelijk voor de publicatie van informatie van welk van de leden dan ook, inclusief door de leden gepubliceerde foto's. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze verspreiden onder de leden of andere internetgebruikers, en The Company behoudt het recht om controle uit te voeren over de profielinhoud en foto's.

The Company gaat niet na of de verspreide informatie van de leden al dan niet op waarheid berust. Wees dus voorzichtig in je omgang met de andere leden.

Het is niet toegestaan beledigende, kwetsende of onwettige inhoud aan je profiel toe te voegen. Hieronder verstaan we woorden, zinnen en afbeeldingen die onwettig, bedreigend, lasterlijk, misbruikmakend, schadelijk, racistisch, aanstootgevend, pornografisch en/of kwetsend zijn. Het is ook niet toegestaan materiaal in je profiel op te nemen dat aanzet kan geven tot crimineel gedrag, dat iemands wettelijke aansprakelijkheid aantast of dat op enige andere manier een lokale, gewestelijke, nationale of internationale wet overtreedt.

Foto's: Publiek profiel - Je mag geen expliciete foto's toevoegen aan je publiek profiel, inclusief foto's die enkel toegankelijk zijn voor je favorieten. Het fotomateriaal op je publiek profiel is onderworpen aan de speciale voorwaarden en condities op de foto-uploadpagina.

Foto's: Privé Profiel - De inhoud van je privé-foto's mag geen illegaal, aanstootgevend of obsceen materiaal bevatten. The Company behoudt het recht om naar eigen goeddunken materiaal te verwijderen. The Company garandeert niet de geschiktheid van de privé-foto's van haar leden en zal niet deelnemen aan correspondentie hieromtrent.

Het is niet toegestaan materiaal aan je profiel toe te voegen of via deze site te verspreiden dat direct of indirect verband houdt met of aanzet tot kinderpornografie of dat een poging inhoudt contact te leggen met personen jonger dan 18 jaar of contact te leggen uit naam van iemand die jonger is dan 18 jaar.

Hoewel The Company zich het recht voorbehoudt ongepast materiaal van de site te verwijderen, garandeert The Company niet dat dit altijd zal gebeuren. Wanneer The Company faalt in het verwijderen van aanstootgevende inhoud, betekent dit niet dat The Company het recht verliest om dit in de toekomst in andere vergelijkbare gevallen te doen.

Het is niet toegestaan advertentie- of commercieel getint materiaal te verspreiden. Je mag geen commercieel getinte berichten zenden naar andere leden van de site.

Het is niet toegestaan de identiteit van iemand anders aan te nemen.

Het is niet toegestaan enige persoonlijke contactgegevens in je profiel op te nemen. Dit houdt in (maar is niet beperkt tot) e-mailadressen, telefoonnummers, instant messaging contactgegevens (zoals ICQ numbers, etc) website URLs, etc. Dergelijke persoonlijke contactinformatie zal worden verwijderd.

Het is niet toegestaan om andere leden te verzoeken om hun contactgegevens, noch mag je je abonnementsstatus in je profiel tonen.

The Company houdt zich het recht voor om stukken tekst uit je profiel evenals je gebruikersnaam en fotomateriaal voor promotiedoeleinden te gebruiken. Door het aanmaken van een profiel geef je The Company toestemming om jouw profiel op onze partnersites te publiceren.

2. Account- en passwoordgegevens

De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun gebruikersnaam en passwoord.

3. Materiaal waar copyrights op rusten

Het is niet toegestaan materiaal te posten waar copyrights op rusten. Dit is inclusief (maar niet beperkt tot) foto's, afbeeldingen en tekst. Wanneer je denkt dat materiaal waar copyrights op rusten is gepost, dan verzoeken we je contact op te nemen met The Company, met volledige details over de vermoede inbreuk op de copyrights, inclusief de gebruikersnaam en je eigen gegevens.

4. Overlast en disputen

Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen en je gaat er mee akkoord om geen contact meer te zoeken met leden die jou hebben verzocht te stoppen met contact zoeken. Wanneer je wilt heb je zelf ook de optie om leden te blokkeren, zodat ze niet langer via de site contact met jou kunnen opnemen.
The Company mengt zich niet in disputen tussen leden onderling en zal niet als scheidsrechter optreden of bemiddelen wanneer er een dispuut ontstaat tussen leden.

Jij alleen bent er verantwoordelijk voor dat je interactie met de andere leden op een wettige manier verloopt. The Company adviseert je om te letten op de risico's die er verbonden zijn aan contacten met leden met slechte of zelfs criminele intenties. We raden je dan ook aan om onze aanwijzingen voor Veilig Daten te lezen.

The Company kan niet controleren wat er tussen leden voorvalt wanneer zij afspreken elkaar persoonlijk te ontmoeten. Maar wanneer je problemen van dien aard tegenkomt zodat dat schade kan toebrengen aan andere leden, verzoeken we je om contact op te nemen met The Company en ons alle details te overhandigen. Indien noodzakelijk zullen wij actie ondernemen en dat lid uit naam van The Company waarschuwen, schorsen of zijn of haar profiel verwijderen. Let wel: The Company is niet van plan en heeft geen baat bij het tussenkomen in problemen van 'huiselijke aard' tussen leden onderling.

5. Communicatie tussen leden

Hoewel het je toegestaan is welke informatie dan ook op te nemen in antwoorden op berichten van andere leden, mogen berichten aan leden met wie je nog niet eerder contact hebt gehad geen e-mailadressen of andere contactgegevens bevatten.
(antwoorden via onze 'one liner-service' worden niet als 'eerder contact' beschouwd.) The Company bekijkt of censureert geen berichten, maar behoudt zich wel het recht voor om contactgegevens uit een eerste introductiebericht te verwijderen.

Jij alleen bent er verantwoordelijk voor dat de inhoud van je berichten aan de regels voldoet. Verder dien je er zelf voor te zorgen dat je verzonden berichten opslaat omdat wij eenmaal verwijderde berichten niet meer kunnen achterhalen.

6. Zichtbaarheid van de inhoud

Leden-profielen op deze site mogen ook getoond worden op andere datingsites die The Company beheert. Dit vergroot natuurlijk in grote mate de reikwijdte van je profiel en daardoor de kansen op succes.

Wanneer je profiel zeer populair mocht worden kan het zijn dat je profiel willekeurig wordt geselecteerd om te verschijnen op de startpagina in de rubriek "Enkele van de profielen op deze site". Deze profielen kunnen ook verschijnen op de sites van onze media-partners.

7. Het opslaan van de inhoud

The Company neemt geen verantwoordelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van gegevens - inclusief je profielgegevens en foto's - op zich.

8. Privacy van Leden

The Company zal nooit ledengegevens openbaar maken anders dan die die op het openbare gedeelte van de site (je profiel) te zien zijn. Gegevens die nooit openbaar gemaakt zullen worden zijn je naam, je e-mailadres en je adresgegevens, etc. Gegevens zullen alleen worden openbaar gemaakt wanneer een gerechtelijk of ander wettelijk bevel ons dit opdraagt.

9. Lidmaatschap, abonnementen en annuleringen

Je mag je profiel gratis registreren en zal dan toegang hebben tot de meeste functies. Wanneer je volledige toegang wilt hebben wordt er abonnementsgeld in rekening gebracht. Deze volledige toegang is inclusief (maar niet beperkt tot) de mogelijkheid om berichten te versturen. Een abonnement neem je geheel vrijwillig en je mag gratis lid blijven zolang als je wilt.

De Company mag op elk gewenst moment haar prijspolitiek, opties, verlengingsvoorwaarden en service aan leden aanpassen. Leden mogen hun lidmaatschap en/of abonnement op elk moment annuleren. Abonnementsgelden kunnen niet worden overgeheveld van het ene profiel naar het andere.

Automatische verlengingstransacties kunnen verwerkt worden 24u voor de volgende vernieuwingsdatum van een abonnement. Automatische verlengingen dienen daarom tenminste 48u voor de vernieuwingsdatum geannuleerd worden, zodat de annulering tijdig verwerkt kan worden. Instructies voor het annuleren van automatische verlenging zijn te vinden op de pagina Veel Gestelde Vragen.

De Company mag het abonnement en/of lidmaatschap van een lid die deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, schorsen of beëindigen.

Terugbetalingen worden naar goeddunken van de Company gegeven.

10. Het verlenen van service

Onze service wordt door The Company geboden zoals ze is, zonder enige vorm van garantie!

11. Veranderingen van de gebruiksvoorwaarden

The Company mag deze en andere gebruiksvoorwaarden aanpassen zoals ze dat wenselijk acht.

12. Wettelijke basis

Deze overeenkomst valt onder de wetten van de Bailiwick van Jersey.

13. Onscheidbaarheid

Wanneer een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet te handhaven is om welke reden dan ook blijven de andere bepalingen in de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

14. De hele overeenkomst

Deze overeenkomst betreft de gehele overeenkomst tussen de partijen over dit onderwerp, en overstijgt in zijn geheel alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten die voorheen bestonden tussen de partijen over dit onderwerp